logo PZD

Zasady działania, prowadzenia i utrzymania naszego ogrodu działkowego oraz zarządzania nim regulują następujące akty normatywne:

-  USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r.o rodzinnych ogrodach działkowych,  Pełen tekst. |   Komentarz.

Ustawa reguluje wszystkie zagadnienia zwiazane z działalnościa PZD i określa prawa i obowiązki działkowców, ich związków i organizacji, organów Państwa , jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji w tym zakresie.

-  Statut Polskiego Związku Działkowców   Nowy - zarejestrowany w KRS w dniu 23 lutego 2018r.      Stara wersja statutu.

Statut określa w szczególności:
- teren działania i siedzibę PZD;
- sposób reprezentowania PZD;
- prawa i obowiązki członków;
- sposób nabywania i utraty członkostwa w PZD oraz przyczyny utraty członkostwa;
- zasady i tryb przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych
- organy PZD, ich kompetencje, tryb powoływania i odwoływania;
- zakres korzystania przez jednostki organizacyjne PZD z jego osobowości prawnej
   sposób i zakres ich reprezentacji oraz zakres zdolności do czynności sądowych;
- zadania rodzinnego ogrodu działkowego i sposób ich realizacji;
- fundusze i majątek PZD; sposób tworzenia funduszy oraz nabywania i zbywania
   majątku;
- warunki ważności uchwał podejmowanych przez organy PZD;
- sposób ustanowienia składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz PZD;
- zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu;
- zasady postępowania wewnątrzorganizacyjnego;
- sankcje dyscyplinarne za naruszenie obowiązków statutowych;
- sposób uchwalania regu aminu określjącego zasady użytkowania działek w
   rodzinnych ogrodach działkowych oraz dokonywania w nim zmian.

-  Regulamin ROD     uchwalony 1.10.2015 ze zmianami z 28 czerwca 2018 r.

Regulamin określa szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów. Regulamin ma zastosowanie do członków zwyczajnych PZD. W zakresie zasad dotyczących zagospodarowania i użytkowania działki oraz zasad współżycia społecznego obowiązujących na terenie ogrodów regulamin stosuje się odpowiednio wobec instytucji prowadzących działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej, którym oddano działkę do bezpłatnego użytkowania zgodnie ze statutem PZD. Do regulaminu wprowadzono przepisy zaczerpnięte z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD a także z regulaminu postępowania komisji rozjemczych oraz regulaminu kontroli komisji rewizyjnych PZD.

Poniżej wyciąg z najczęściej nieprzestrzeganych a wymaganych zasad.

DZIAŁKOWICZU PRZESTRZEGAJ !

§ 42 [Kompostownik]
1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.
2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

§ 53 [Drzewa i krzewy owocowe]
1. Gatunki i odmiany drzew owocowych słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.
2. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.

§ 54 [Drzewa i krzewy ozdobne]
1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
3. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.
5. W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

§ 55 [Cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów]
1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

§ 68 [Zakazy porządkowe]
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:
6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
8) mycia i naprawiania na terenie ROD - także na miejscach postojowych - wszelkich pojazdów mechanicznych,

§ 69 [Wjazd na teren ROD]
Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.
§ 70 [Prawa osób niepełnosprawnych]
1. Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
2. Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).
3. Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.
4. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

§ 17 [Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej]
1. Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub
2) wybudował, nadbudował lub rozbudował na terenie działki altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy organ administracji publicznej,
3) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
4) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.
2. Szczegółowe zasady oraz tryb wypowiadania umowy dzierżawy działkowej określa statut PZD.


INFORMACJA W SPRAWIE

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DZIAŁKOWCA PRZEZ PZD

 

                W celu przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych (dalej: "dane") w związku z posiadaniem prawa do działki w ROD prowadzonym przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD) lub członkostwem w PZD, zawiadamiamy, że administratorem danych jest PZD, w którego imieniu obowiązki dotyczące tych danych realizuje zarząd ROD.

                Jeżeli dane są przetwarzane w innej jednostce PZD, np. okręgu lub jednostce krajowej, obowiązki z tym związane realizuje okręgowy zarząd lub Krajowy Zarząd PZD (ich adresy są dostępne na www.pzd.pl zakładka "Kontakt").

                Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy dzierżawy działkowej (dalej:  "umowa") i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD, również realizacja stosunku członkostwa w PZD (dalej:  "członkostwo").

                Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b),c),d) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z realizacją umowy, względnie członkostwa. Prawnie uzasadniony interes PZD wynika z konieczności realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy lub członkostwa.

                Odbiorcą danych mogą być podmioty, z których usług PZD korzysta przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, lub wobec których obowiązek udostępnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

                Okres przechowywania danych Działkowca /członka wynosi 6 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy /członkostwa. W zakresie imienia i nazwiska oraz nr działki dane są przechowywane bezterminowo. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowca prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego da?nych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. PZD nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych, w tym tzw. profilowania.

                Dane działkowca pozyskane w związku nabyciem prawa do działki lub członkostwa, takie jak: imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr i powierzchnia działki rodzinnej, informacje finansowe związane z umową, są konieczne m.in. do realizacji umowy i prowadzenia ROD, względnie realizacji obowiązków statutowych. Dlatego ich przekazanie było i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych byłaby odmowa odpowiednio:  zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki; zawarcia umowy; nadania członkostwa.

c:\MojeProgramy+WWW\0grodyWWW\www\wz_2019_uchwaly\uchw_07_19.pdf-  Uchwały i wytyczne organów naczelnych Związku,   - członkostwo w PZD i składki.


-  Uchwały WZ ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim:
Walne zebranie Sprawozdawcze 2019 r.
  Uchwała nr 7 WZ ROD 2019 r. w sprawie wysokości opłaty ogrodowej
  Uchwała nr 8 WZ ROD 2019 r.w sprawie rozliczenia za zuzytą wodę
  Uchwała nr 9 WZ ROD 2019 r.w sprawie opłat za wywóz śmieci
  Uchwała nr 14 WZ ROD 2019 r.w sprawie obniżenia opłaty ogrodowej
  Wniosek zadanie inwest TULIPAN 2019 r.
  Wniosek zadanie inwest ENERGETYK 2019 r.

-  Uchwały WZ ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim:
Walne zebranie Sprawozdawcze 2018 r.
  Uchwała nr 3 WZ ROD 2018 r.
  Uchwała nr 6 WZ ROD 2018 r.
  Uchwała nr 7 WZ ROD 2018 r.
  Uchwała nr 8 WZ ROD 2018 r.

Walne zebranie Sprawozdawcze 2017 r.
  Uchwała nr 1 WZ ROD 2017 r.
  Uchwała nr 2 WZ ROD 2017 r.
  Uchwała nr 4 WZ ROD 2017 r.
  Uchwała nr 5 WZ ROD 2017 r.
  Uchwała nr 6 WZ ROD 2017 r.
  Uchwała nr 7 WZ ROD 2017 r.
  Uchwała nr 8 WZ ROD 2017 r.

  Uchwały WZ ROD 2016 r.(wszystkie)

Ponadto zasady działania, prowadzenia i utrzymania ogrodów działkowych oraz zarządzania nimi regulują również:
-   Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych
   pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
  Pełen tekst.
-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,   Pełen tekst jednolity - stan na 10.04.2018 r.

Poniżej najbardziej istote dla działkowców art. 29.1 i 30:
Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 2260);
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;;
18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i tele-komunikacyjnych;
22) obiektów małej architektury;
23) ogrodzeń; Art. 30.
1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 1a-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b oraz 28;
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;

-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,   Pełen tekst,    Pełen tekst jednolity - stan na 23 grudnia 2016 r.

Poniżej najbardziej istote dla działkowców artykuły z tej ustawy :
Art. 83. 1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości; 2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. 2. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez: 1) spółdzielnię mieszkaniową; 2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892); 3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. 3. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2. 4. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag. Art. 83a. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 4. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu. 5. W razie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego regionalny dyrektor ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego zawiadamia o jego wszczęciu. 6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia. 7. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Art. 83b. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4; 4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni.

Art. 124. 1. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy działań ochrony czynnej wynikających z:M
1) zadań ochronnych lub planu ochrony dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody;
2) planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

-   Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Pełen tekst.
-   Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Pełen tekst.
-   Ustawa - Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r.
-   Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.
-   Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.
-   Ustawa - Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r.
-   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.
-   Ustawa - Prawo wodne z 18 lipca 2001 r.

Design by Admin