` ROD w Krośnie Odrzańskim - Strona główna

Własna działka to dobry pomysł na odpoczynek w czasie epidemii! Mamy dla ciebie piękną działkę.
Jak przystąpić do naszej społeczności dowiesz się TUTAJ.

logo PZD
Ważne sprawy
Informacja o WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM i podjętych uchwałach jest poniżej
Przypomnienia KZ PZD o obowiązkach działkowców w sprawie zakazu spalania, obowiązku kompostowania odpadów z działki zamieszczamy TUTAJ.
Nowe strony Naszej Kroniki obejmujące okres od września 2020 r. publikujemy TUTAJ.
INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIAŁKOWCA PRZEZ PZD jest TUTAJ.
Aktualny na dzięń 6 czerwca 2023 roku wykaz wolnych działek jest TUTAJ.  ZAPRASZAMY!
Ze stron PZD:
Altana w ROD - maksymalnie 35 m2 powierzchni
Na terenie działki w ROD - zgodnie z obowiązującym prawem - dozwolona jest budowa altany o powierzchni do 35 m2. Nie można w niej zamieszkiwać ani prowadzić działalności gospodarczej. W przypadku wygaśnięcia prawa do działki jej użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za altanę wybudowaną niezgodnie z prawem.
Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców - przedruk artykułu autorstwa Małgorzata Jasińskiej z witryny PZD, jest TUTAJ.

Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych.
----
Na terenie całego kraju występuje pogłębiający się stan zagrożenia suszą hydrologiczną. Mamy do czynienia z okresem obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do przeciętnych pomiarów wieloletnich. Susza hydrologiczna następuje w wyniku długotrwałej suszy atmosferycznej i rolniczej. Pogorszenie bilansu wodnego kraju, ma daleko idące konsekwencje zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że tereny rodzinnych ogrodów działkowych zajmują ponad 40 tyś. ha powierzchni kraju, zieleń działkowa może stanowić swoisty rezerwuar małej retencji wodnej. Dlatego Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców uważa, że w ochronę zasobów wodnych powinni włączyć się wszyscy działkowcy. Całość komunikatu jest TUTAJ.APEL DO DZIAŁKOWCÓW
przyjęty przez XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD

--------
Każdy z nas może pomóc chronić Ziemię!
Globalne ocieplenie jest faktem. Odczuwamy je w każdej części Ziemi coraz silniej. Efektem jest wcześniejsze dojrzewanie owoców na naszych działkach, a le i susza z roku na rok coraz bardziej dokuczliwa. My, działkowcy nie możemy pozostać obojętni na zmiany klimatyczne...
Cały apel jest TUTAJ
Sukces działkowców w Sejmie!
4.04.2019r. Sejm zaakceptował senackie poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Posłowie przyjęli zmianę, o którą zabiegali działkowcy - skrócili (z 3 lat do 1 roku) o droczenie wejścia w życie przepisu wygaszającego możliwość zgłaszania żądania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Krajowy Zarząd PZD dziękuje wszystkim Posłom i Senatorom, którzy zagłosowali za zmianą postulowaną przez PZD. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich Działkowcom, którzy angażując się w kampanię społeczną zorganizowaną przez Ich stowarzyszenie, walnie przyczynili się do polepszenia sytuacji prawnej ogrodów.
Więcej informacji w
TEJ PUBLIKLACJI.
Nowelizacja Regulaminu ROD
W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła nowelizację Regulaminu ROD. Ta zmiana była przede wszystkim podyktowana koniecznością dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych, wprowadzających szereg rozwiązań, które należało włączyć w obieg prawa związkowego. Nowelizacja nie polegała jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmowała również korektę niektórych przepisów w stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.
Znowelizowany Regulamin dostepny jest TUTAJ

Nowy Statut PZD
Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r. Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r. Nowy statut z przypisami jest TUTAJ

Prawo do działki według nowej ustawy

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, na cztery sposoby:
1. W drodze przeniesienia prawa do działki.
2. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD - możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka.
3. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z prezydium okręgowego zarządu - tylko w nowym ogrodzie.
4. Wstępując w prawo do działki - składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa - dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca.
Więcej w tym temacie wraz z wzorami druków na stronie PZD. Druki można pobrać także na naszej stronie w zakładce Druki   

Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców

Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie ustawy o ROD. Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów związkowych. Równie ważnym aspektem jest okazywanie przez Zarządy ROD i działaczy ogrodowych empatii w relacjach z użytkownikami działek, a także - jeśli jest to możliwe - rozwiązywanie trudnych lub spornych spraw w oparciu o przepisy prawa z poszanowaniem zasad społecznych. Więcej na stronie PZD

Altana na działce w ROD.

- Co każdy działkowiec wiedzieć powinien. Przeczytasz TUTAJ.

Nowy regulamin ROD wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.


1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła regulamin ROD. Nowy regulamin ROD dostępny jest TUTAJ.

Nowy statut PZD zarejestrowany w KRS


9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Statut dostępny jest TUTAJ.

USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

dostępna jest TUTAJ.

UWAGA DZIAŁKOWCY !

P R Z Y P O M I N A M Y

Termin opłat za działkę upływa 30.06.2023 r.
Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe w wysokości 12,25% zaległych opłat.

Zarząd ROD                


UWAGA DZIAŁKOWCY !

W związku z podjętymi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym UCHWAŁAMI
opłaty za działkę w 2023 roku wynoszą:


W dniu w dniu: 25-03-2023 odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE naszego ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim..

W zebraniu uczestniczyła przedstawicielka Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pani Irena Majchrzak.
W trakcie Zebrania przyjęto 13 uchwał w tym:
- Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu za 2022 r.
- Uchwałęn\ zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2022 r.
- Uchwałę o wysokości opłaty ogrodowej w 2023 r.
- Uchwałę o wysokości zaliczki za wodę w 2023 r.
- Uchwałę o wysokości zaliczki za wywóz śmieci w 2023 r.
- Uchwałę o wysokości zaliczki za energię elektryczną w 2023 r. w ogrodzie nr 7
- Uchwałę o realizacji zadania remontowego "Wymiana stolarki okiennej w Domu Działkowca".
- Uchwałę o planie pracy na 2023 r.
- Uchwałę o preliminarzach finansowych na 2023 r.
Na zkończenie zebrania przewodniczący złożył wszystkim życzenie świąteczne.

Poniżej kilka zdjęć z Zebrania:
zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie

 

UWAGA DZIAŁKOWCY !

Przypominamy o obowiązku dopłaty za zużytą wodę i
dopłaty za wywóz śmieci za 2022 rok.

Zarząd ROD                

 

Uroczyste obchody 60 rocznicy powstania naszego ROD w Krośnie Odrzańskim

      W dniu 27.08.2022 r. z okazji 60-lecia ROD 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim zorganizowano uroczyste obchody dnia działkowca.
      W obchodach uczestniczyli zaproszeni goście:
- Pan Jan Majewski członek Zarządu Okręgowego PZD w Zielonej Górze
- Pani Anna Chinalska - radna Sejmiku Województwa Lubuskiego
- Pani Kazimiera Potocka wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
- Pani Beata Wasyłek-Sosnowska sekretarz Gminy Bobrowice
      W swoim wystąpieniu Pani Barbara Dzieciuch, prezes naszego ROD, przedstawiła historię ROD oraz jego rozwój i osiągnięcia.
------------

      Z okazji 60-lecia naszego Ogrodu otrzymaliśmy puchary oraz listy gratulacyjne:
- od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego
- od Prezesa Okregu PZD w Zielonej Gorze inż. Mariana Pasińskiego
- od Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna
      Zaproszeni goście złożyli działkowcom życzenia z okazji jubileuszu, życząc jednocześnie dużo zdrowiw oraz sukcesów i zadowolenia z uprawiania działek.

Poniżej prezentujemy otrzymane dyplomy i puchary:

Puchar
Puchar Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna.

Puchar  Puchar
Puchar i dyplom Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

Puchar  Puchar
Puchar i dyplom Prezesa Okręgu PZD mgr inż. Mariana Pasińskiego.

------------

      Z okazji 60-lecia naszego ROD za zasługi dla PZD Medal Jubileuszowy Bene Meritus otrzymali:
Jerzy Bartoszczyk
Jan Bochniak
Irena Bojko
Józef Chorzalski
Barbara Dzieciuch
Bogdan Michalak
Medal Jubileuszowy Bene Merituse    

------------

      Za zaangażowanie i aktywność w pracy na rzecz naszego ogrodu Medal Pamiątkowy 60-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego otrzymali:
Jan Bochniak - były przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dariusz Haik - były prezes ROD
Barbara Dzieciuch - Prezes
Józef Chorzalski - Wiceprezes
Bogdan Michalak - Sekretarz
Jerzy  Bartoszczyk - Skarbnik
Irena Bojko - Członek Zarządu
Jerzy  Fabijański - Członek Zarządu
Dariusz Łytkowski - Członek Zarządu
Bogusław Kowal - Członek Zarządu
Medal Jubileuszowy 60-lecia ROD    

------------

      Brązową Odznakę Zasłużonego Działkowca otrzymali
Alina Młodożeniec
Grzegorz Wiśniewski
Jerzy Cimek
Marek Jurojc
Maria Szaciłło
Stanisław Walkowski
------------

      Dyplomy Pamištkowe otrzymali:
Maria Kozioł
Krzysztof Karski
Walerian Straszkiewicz
Leokadia Gołębiewska
Magda Mołek
Arkadiusz Raszewski
Elżbieta Pleśniak
Alicja i Wacław Wiszniewscy
Grażyna i Andrzej Perzowie
------------

      Obchody 60-lecia naszego ogrodu uświetnił występ zespołu ZBRUCZ z Ukrainy.
Zorganizowanie obchodów było możliwe dzięki sponsorom, którymi byli:
- Urząd Marszałkowski i Departamenty Województwa Lubuskiego
- Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
- Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
- Gmina Bobrowice
- Piekarnia Wiejska Sp. z.o.o. z Górzyna
W obchodach oczestniczyło ponad 80 osób. Przy kawie, herbacie i ciastkach zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Poniżej kilka zdjęć z uroczystości:

 
zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcieUWAGA!
MIESZKAŃCY KROSNA I OKOLIC

Zarząd ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim
dysponuje wieloma atrakcyjnymi i dogodnie położonymi wolnymi działkami.

Wiele z nich jest dobrze wyposażona i zagospodarowana. Część posiada altanki.  Aktualny wykaz wolnych działek jest TUTAJ
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny - 68 383 5492, mailowy - podkrosno@poczta.onet.pl lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.
Adres biura Zarządu:
ul. Działkowca 24
66-600 Krosno Odrzańskie
Dni i godziny pracy biura Zarządu:
Każdy wtorek i czwartek od godziny 10.00 do 16.00.

Opłaty związane z zawarciem umowy wynoszą:

1. Opłata jednorazowa - 300,00 zł.($ 147 Stautu PZD)
2. Składka członkowska - 6,00 zł. ($ 143 Statutu PZD)
3. Opłata ogrodowa od 1 m2 działki - w 2023 r. 0,45 zł./m2 ($ 144 Statutu PZD)
4. Zaliczka na wodę w zależności od ogrodu od 55.00 zł. do 70.00 zł. w 2023 r.
5. Zaliczka na wywóz śmieci w zależności od ogrodu od 10.00 zł. do 100.00 zł. w 2023 r.

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych zdjęć pięknych i uroczych działek na terenie naszych ogrodów.
TY TEŻ MOŻESZ MIEĆ TAKĄ !

działka

działka

działka

działka

działka

działka

działka

 


Spalanie nie jest sposobem na pozbycie się odpadów - 14.02.2022

Na początku lutego strażnicy miejscy w Nakle nad Notecią zauważyli nad pobliskim ogrodem działkowym czarny dym. Poszukiwania jego źródła doprowadziły strażników do altany, której właściciel spalał w piecu kaflowym lakierowane deski. Za to wykroczenie został ukarany mandatem. PZD przypomina, że taka niefrasobliwość pogarsza jakość powietrza, którym oddychamy. Tracą inni działkowcy oraz okoliczni mieszkańcy.

Zima to okres, kiedy prace ogrodowe się zakończyły i problem łamania obowiązujących przepisów poprzez spalanie odpadów i resztek roślinnych na działkach w ROD nie powinien występować. Niestety pojawia się inny wynikający z ogrzewania altan. Najczęściej robią to osoby bezdomne, które się do nich włamały oraz niektórzy właściciele altan, nielegalnie w nich zamieszkujący. Osoby te ogrzewają się w sposób, który nie zapewnia bezpieczeństwa np. korzystając z butli gazowej, piecyka elektrycznego, do czego nie jest przystosowana instalacja elektryczna w altanie. Takie sytuacje grożą wybuchem pożaru, o czym regularnie donoszą media z całego kraju. Czasem zaprószenie ognia kończy się tragedią, bo ginie człowiek.

Są jednak i takie sytuacje, że właściciel altany ma w niej co prawda kominek, czy piecyk spełniający wszelkie normy i zapewniający bezpieczeństwo, ale spala w nich plastikowe butelki, folię, gumę, stare ubrania, sklejkę, czy właśnie lakierowane deski, jak to miało miejsce w Nakle.

Jest to działanie niezwykle szkodliwe dla środowiska. W wyniku spalania takich odpadów powstają trujące związki, które przenikają do powietrza, gleby, wody, a w konsekwencji do naszych organizmów, kumulują się w tkankach prowadząc do wielu chorób.

Przypomnijmy zatem, że palenie części roślin, gałęzi, a także wszelkich staroci, elementów rozbiórki z altan jest na terenie ROD całkowicie zabronione (par. 68, pkt. 5 Regulaminu ROD)

Spalania śmieci poza odpowiednimi instalacjami zakazuje także Ustawa z 2012 r. o odpadach. Strażnik miejski może ukarać działkowca mandatem w wysokości do 500 zł. Jeśli skieruje wniosek do sądu (np. w przypadku powtarzającego się wykroczenia), to kara może sięgnąć 5 tys. zł.

Jednak nawet wysoka kara nie cofnie strat, jakie poniesie środowisko naturalne, a w efekcie inni działkowcy i okoliczni mieszkańcy. Takie niefrasobliwe działania niektórych użytkowników działek psują też wizerunek rodzinnych ogrodów działkowych w społeczeństwie.

Resztki roślinne powinny trafiać do kompostownika, natomiast pozostałe do pojemników na odpady.

PZD apeluje, aby w naszym wspólnym interesie przestrzegać prawa w zakresie zarówno spalania odpadów, jak i prawidłowej segregacji śmieci.

LS


Wjazd na teren ROD. Za zgodą zarządu i tylko w wyjątkowych sytuacjach - 16.02.2022

Zbliża się sezon działkowy, czas intensywnych prac i częstszych odwiedzin w ogrodzie. A wraz z nim - szczególnie wśród nowych działkowców - pojawia się pytanie, czy można samochodem wjeżdżać na swoją działkę. Generalna zasada jest taka, że nie jest to możliwe. Ale są od niej wyjątki.

Rodzinne ogrody działkowe - co zapisane zostało w Ustawie o ROD - mają m.in. przywracać społeczności i przyrodzie tereny zdegradowane, chronić środowisko i przyrodę, wpływać na poprawę warunków ekologicznych w gminach i kształtować zdrowe otoczenie człowieka. Z realizacją tych celów kłóciłaby się możliwość swobodnego poruszania się samochodami po terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

Dlatego wjazd pojazdów mechanicznych na teren ogrodu jest zakazany. Jednak Regulamin ROD przewiduje wyjątki od tej zasady. Mówił o nich na portalu www.mojogrodek.pl podczas spotkania online nt. przepisów obowiązujących w PZD Jan Stańczyk, dyrektor Biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD.

Wyszczególnić można trzy takie sytuacje.

  • Działkowiec, który chce dowieźć na działkę np. nawozy, materiały do budowy lub remontu altany lub też wywieźć elementy z rozebranej altany czy jej wyposażenia - może za zgodą zarządu ROD i na zasadach ustalonych z zarządem wjechać na teren ogrodu.

  • Użytkownikiem działki jest osoba z niepełnosprawnością (potwierdzoną orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, wydanym w trybie i na zasadach określonych w ustawie z sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), która ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z Regulaminem ROD (par. 70) zarząd ma obowiązek zezwolić takim osobom na swobodny dojazd do działki.

Jednak, aby auto mogło parkować na terenie ROD właściciel działki powinien wygospodarować na niej miejsce postojowe (zatoczkę) i tam pozostawiać samochód. Nie jest natomiast możliwe parkowanie na ogrodowych alejkach. Taki pojazd utrudniałby swobodne poruszanie się po nich oraz mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uniemożliwiając np. wjazd służb ratunkowych.

  • Wjazd na teren ROD może być też możliwy, jeśli taką uchwałę podejmie i określi zasady Walne Zebranie członków danego ROD.

Przypomnijmy jednocześnie, że Regulamin ROD zabrania:

  • parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
  • mycia i naprawiania na terenie ROD (także na miejscach postojowych) wszelkich pojazdów mechanicznych.

LS


Działkowiec gospodaruje na działce, alejki są domeną zarządu ROD - 15.02.2022

Nawet niewielkie krzewy i drzewa posadzone na działce, jeśli nie są należycie pielęgnowane rozrastają się i bywa, że wychodzą poza jej ogrodzenie. Zagrażają w ten sposób drożności ciągów komunikacyjnych w rodzinnym ogrodzie działkowym oraz psują estetykę ogrodowych alejek. Taka sytuacja jest niezgodna z Regulaminem ROD.

W jednym z konińskich ROD zarząd zdecydował się na przycięcie roślin wyrastających poza ogrodzenia działek na ogrodowe alejki. Spotkało się to z protestami użytkowników. Uznali, że jest to samowolne ingerowanie w nasadzenia na ich działkach. Zarząd argumentował, że chodzi o uporządkowanie alejek, które są wspólną przestrzenią i zapewnienie - w razie potrzeby - bezpiecznego dojazdu karetki czy straży pożarnej. Dodając, że część działkowców nie przestrzega regulaminu i nie reaguje na wezwania zarządu do przycinania wyrastających na alejki krzewów.

Prawa i obowiązki działkowca

Zgodnie z Regulaminem (par.10) własnością działkowca są tylko nabyte z jego środków finansowych nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na użytkowanej przez niego działce. Natomiast infrastruktura ogrodowa (właśnie aleje i drogi ogrodowe, ale także m.in. ogrodzenie zewnętrzne, sieć wodociągowa, energetyczna, zieleń ogrodowa i pasy zieleni ochronnej) należy do Polskiego Związku Działkowców.

Działkowiec ma zatem prawo do zagospodarowania wyłącznie swojej działki (w zgodzie z Ustawą o ROD i Regulaminem ROD). Nie może natomiast ingerować w infrastrukturę ogrodu (par. 68), czyli np. sadzić roślin poza terenem swojej działki, a żywopłoty rosnące przy granicy działki z drogą wewnętrzną musi prowadzić tak, aby nie przerastały poza granicę działki (par. 52)

Regulamin (par. 67) wskazuje też m.in., że użytkownik powinien dbać o estetyczny wygląd działki i ogrodu oraz utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi i aleje. Jego obowiązkiem jest też niezwłoczne przywrócenie stanu zgodnego z przepisami na działce, terenie ogólnym lub w infrastrukturze ogrodowej w razie naruszenia Regulaminu (par.9).

Odpowiedzialność zarządu ROD

Zgodnie z par. 28 Regulaminu zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego należy do PZD, a nadzór nad zagospodarowaniem ROD sprawuje jego zarząd (par. 38). Jest on m.in. zobowiązany do zapewnienia funkcjonalności ciągów komunikacyjnych (par. 34). Drożność alejek jest ważna np. w razie konieczności wjazdu straży pożarnej lub karetki pogotowia, a za zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie odpowiada właśnie zarząd (par. 22 Regulaminu).

Zasada jest zatem prosta - działkowiec gospodaruje na swojej działce, infrastruktura ogrodu jest domeną zarządu rodzinnego ogrodu działkowego.

Zarówno zarząd jak i działkowcy muszą przestrzegać obowiązującego prawa (Ustawa o ROD i Regulamin ROD). Warto jednak zwrócić uwagę, że omówienie i wyjaśnienie przez obie strony spornych kwestii może pozwolić uniknąć niepotrzebnego konfliktu.

Lidia Sosnowska


Własne uprawy. Sposób na złagodzenie efektów inflacji

      Ceny żywności rosną i nic nie zapowiada, żeby ta tendencja się zatrzymała. To moment, kiedy warto przypominać, szczególnie nowym działkowcom, o zasadniczej funkcji ogrodów działkowych, jaką jest uprawa własnych warzyw, owoców i wspieranie w ten sposób domowych budżetów. Sprzyja to także korzystnej dla środowiska bioróżnorodności. Dlatego Polski Związek Działkowców zachęca do produkcji żywności na własne potrzeby.

Wysoka inflacja powoduje, że ceny rosną w zastraszającym tempie. Szczególnie odczuwalna, zwłaszcza dla większych rodzin, jest zwyżka cen żywności.

Nie na wszystko mamy wpływ, ale użytkownicy działek w ROD mogą sporo zaoszczędzić uprawiając własne warzywa, owoce i zioła. Wciąż robią to starsi działkowcy, młodzi stawiają na rekreację. Tymczasem, zgodnie z ustawą o ROD celem funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb, ale poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby.

Taki był pierwotny cel tworzenia ogrodów działkowych. Dla użytkowników w okresie międzywojennym, czy czasach PRL najcenniejsze było wsparcie domowych budżetów dzięki własnej uprawie warzyw i owoców. Wykonywanie przetworów i gromadzenie zapasów na zimę było powszechne.

Programy PZD - wsparcie w prawidłowym zagospodarowaniu działek

Obecna moda na ograniczanie roślinności na działce do trawnika i żywopłotu, jest szkodliwa dla środowiska naturalnego ze względu na monokulturowy charakter takich działek, a co więcej powoduje, że ogromny ekonomiczny i prozdrowotny potencjał ogrodów działkowych nie jest właściwie wykorzystywany.

Dlatego PZD zachęca do prowadzenia na działkach upraw warzyw, owoców, czy ziół na własne potrzeby. Pomocą w tym zakresie są programy Związku, a szczególnie "Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin" oraz "Bioróżnorodność na działkach w ROD". Wskazują one na korzyści płynące z przywrócenia działkom ich pierwotnej funkcji i prowadzenia ogrodów użytkowych. Zawierają informacje, jakie gatunki warzyw i owoców można uprawiać przy stosunkowo małym nakładzie sił oraz środków finansowych, a jednocześnie uzyskiwać dobre plony. Programy PZD inspirują także do wprowadzania nowoczesnych i ciekawych rozwiązań. Promowane są m.in. uprawy w skrzyniach, czy łączenie upraw takich upraw z kwiatami. Programy podkreślają, że zwiększanie powierzchni wielogatunkowych i mieszanych upraw w ROD sprawia, że tworzą one bezcenny element miejskich ekosystemów, co jest korzystne dla środowiska, a zatem dla społeczności lokalnych w tym samych działkowców.

Zdrowie i oszczędność dla portfela

Obecny wzrost cen żywności to poważny argument przemawiający za zamianą trawników na grządki z warzywami, owocami czy ziołami.

Korzyści z własnego warzywnika:

  • pozyskanie zdrowych, naturalnych, wolnych od chemii warzyw i owoców - ze sprawdzonej, bo własnej plantacji,
  • mniejsze wydatki na żywność, co szczególnie dla większych rodzin może być znacznym odciążeniem budżetu domowego,
  • zdrowa aktywność fizyczna na świeżym powietrzu i integracja często kilku pokoleń.

Warto pamiętać, że pielęgnacja trawnika jest dużo bardziej pracochłonna niż uprawa warzyw czy ziół na własne potrzeby. Wieloma gatunkami można się cieszyć już w ciągu miesiąca czy dwóch od wysiania. A zakup nasion pomidorów, marchwi, papryki, czy cukinii, to w sumie wydatek rzędu kilkunastu złotych. Podczas gdy nawet z niewielkiego warzywnika można zebrać od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 kilogramów własnych produktów.

Wiele pomocnych porad w tej dziedzinie dostarczają czasopisma "Działkowiec", "Mój Ogródek" oraz wydawane przez Związek broszury (m.in. Warzywnik intensywnie, Zioła, Z ogródka do kuchni).

Promowane są w nich gatunki warzyw, owoców i ziół łatwe w uprawie oraz o dużych walorach odżywczych i smakowych. Można znaleźć w nich też wskazówki dotyczące sposobu uprawy, np. podniesione grządki ułatwią pielęgnację roślin osobom starszym. Grządki z marchewką czy pomidorami nie muszą nie muszą też wyglądać monotonnie. Niestandardowe uprawy w skrzyniach, w pionowych pojemnikach spowodują, że warzywnik będzie nie tylko źródłem zdrowych warzyw, ale dostarczy wrażeń estetycznych.

LS

Przypominamy!

Obowiązuje ZAKAZ SPALANIA NA DZIAŁKACH w ROD

Związek od lat zwalcza naganną praktykę działkowiczów z niektórych ogrodów, polegającą na spalaniu odpadów, głównie roślinnych.
W ten sposób okoliczni mieszkańcy mają ustawicznie do czynienia z niebezpiecznym smogiem, który truje nas samych i nasze środowisko. Z tego względu media nieraz przedstawiają działkowców jako grupę, która nie baczy na interesy ogółu. Jest to obraz fałszywy, ale powyższe przypadki rzucają negatywne światło na wszystkich działkowców. Spalanie odpadów z działek jest też uciążliwe dla mieszkańców budynków sąsiadujących z ogrodem i nie przysparza użytkownikom działek życzliwości ze strony społeczeństwa. Dlatego też po raz kolejny przypominamy, że w myśl regulaminu ROD obowiązuje całkowity zakaz spalania na terenie ogrodu i działek wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Oznacza to, że nie można spalać żadnych odpadów. Nagminne łamanie tego zakazu może nawet skutkować pozbawieniem prawa do działki. Dodatkowo należy wiedzieć, że gminy często wprowadzają całkowiły zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców. Naruszenie takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.
Należy więc bezwzględnie powstrzymać się przed jakimkolwiek spalaniem.

Tomasz Terlecki (KZ PZD)


Kompostownik

Przypominamy!

Zgodnie z § 42 pkt 1 Regulaminu ROD, każdy działkowiec jest zobowiązany do posiadania kompostownika i przetwarzania w nim odpadów pochodzenia organicznego w tym części roślin pochodzących z działki.

Na kompost można również przeznaczyć niektóre odpadki kuchenne. Pochodząca z działki materia organiczna, zamiast trafić do śmietnika, jest w ten sposób włączana w cykl przemian, którego produktem jest kompost - jeden z najlepszych uniwersalnych nawozów organicznych. Zgodnie z §42 pkt 2 regulaminu ROD, odległość kompostownika od granicy działki nie może być mniejsza niż 1 m. Pojemnik na materiał organiczny, warto ustawić w pobliżu drzew lub krzewów, których gałęzie osłonią kompost przed ostrym słońcem. Biodegradowalne odpady, to nic innego jak potencjał, z którego można nadal czerpać. Kompostowanie jest ważnym działaniem na rzecz ochrony przyrody, ponieważ zrównoważona gospodarka odpadami, pochodzącymi z działki, ogranicza ilość wyrzucanych śmieci.

dr inż. Anna Ewa Michowska (KZ PZD)medal za zasługi dla PZD

Nasz ROD został uhonorowany odznaką
"ZA ZASŁUGI DLA PZD"

Dzięki Waszej pracy, dbałości o swoje działki, sprawne działanie dla wspólnego dobra, nasz krośnieński ROD 31.08.2013 r. został uhonorowany najwyższym odznaczeniem nadawanym przez PZD.
Po lewej i poniżej prezentujemy otrzymane odznaczenie.

medal za zasługi dla PZD
Poniżej prezentujemy gablotę z innymi zdobytymi przez nasz ROD pucharami i dyplomami.

nasze puchary
napis

Data wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Ustawa, która zawiera rewolucyjne rozwiązania prawne w stosunku do poprzedniej ustawy z 2005 roku. Jednocześnie gwarantuje działkowcom kontynuowanie użytkowania działki. 

 Wolność zrzeszania się  - działkowiec decyduje czy chce wpływać na to co się dzieje na ogrodzie, czy może pozostaje bierny i czeka co inni za niego zrobią. Od 19 stycznia 2014r., aby uprawiać działkę nie ma przymusu członkostwa w organizacji. 
Dzierżawa działkowa  - nowi działkowcy podpisują umowę dzierżawy, natomiast dotychczasowi członkowie PZD użytkujący działki na mocy ustawy zachowują dotychczasowe prawa do użytkowania działki. 
Opłaty za działkę  - decydujący głos mają członkowie organizacji zarządzającej ogrodem. Płacą wszyscy bez wyjątku. W przypadku zaległości płatniczych przekraczających termin 6 miesięcy działkowiec może stracić prawo użytkowania działki. 
Likwidacja ogrodu  - zostały zmienione zasady. W przypadku likwidacji na cel publiczny działkowiec i stowarzyszenie otrzymają odszkodowanie. Natomiast jeśli likwidacja będzie na cel inny niż publiczny dodatkowo będzie potrzebna zgoda 2/3 działkowców z ogrodu. Działkowiec nie otrzyma odszkodowania za działkę jeśli będzie zagospodarowana niezgodnie z przepisami. 
Sprawy sporne i decyzyjne pomiędzy działkowcem a zarządem ROD i walnym zebraniem ogrodu  - rozstrzygać będą sądy. Komisja Rozjemcza ROD została w tym zakresie pozbawiona uprawnień. 
Ustawa zakazuje  - zamieszkiwania, prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, ponad normatywne altany podlegają obowiązkowi zgłoszenia do właściwego organu administracji publicznej. 

Obecnie Zarząd ROD pracuje nad wdrożeniem nowych przepisów w funkcjonowanie ogrodu. Nowa ustawa nałożyła ma nmas nowe obowiązki. 

 


Kilka słów o historii ROD w Krośnie Odrzańskim 1963-2016


         Pierwsze grunty pod nasze Ogródy nadano w 1962 roku a plany sytuacyjne gruntów przeznaczonych na ogrody działkowe zostały wykonane w 1963 roku. Do 1997 ogród nosił nazwę imienia "25-lecia PRL". W tymże roku otrzymał tytuł " 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego" w nagrodę za dotychczasową działalność.
         W chwili obecnej zarząd ROD im.100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim zarządza siedmioma terenami ogrodowymi o łącznej powierzchni 38,58 ha z 791 działkami oraz skupia 1020 członków PZD. Każdy z powstałych terenów posiada swoją nazwę. Wytyczone działki do użytkowania dla działkowców mają powierzchnię od 300 m2 do 500 m2. W 1978 roku wybudowano Dom Działkowca. Na dzień 01.01.2017 r. gospodarujemy na 7-miu odrębnych ogrodach o łącznej powierzchni 38,5822 ha. Zagospodarowanych jest 791 działek. Na 879 działkach gospodarują członkowie naszej wielkiej rodziny Polskiego Związku Działkowców (PZD). Na 28 działkach gospodarują osoby niezrzeszone w PZD. Nasz ROD należy do wielkiej rodziny Polskiego związku działkowców (PZD).STAN POSIADANIA ROD NA DZIEŃ 01.11.2022 r.

         Rodzinny Ogród Działkowy im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim jest użytkownikiem wieczystym siedmiu terenów ogrodu położonych w różnych częściach miasta oraz w miejscowości Dychów. Odległość usytuowania pomiędzy terenami ogrodu nr 7 a nr 6 wynosi 17 km.

Ogród zajmuje obszar 38,5822 ha, posiadając w gospodarowaniu 791 działek.W jego skład wchodzą:
- teren ogrodu nr 1, nazwany "Tulipan" znajdujący się przy ulicy Obrońców Stalingradu zajmujący powierzchnię 27149 m2, posiadający 53 działki.
- teren ogrodu nr 2, nazwany "Poranek" znajdujący się przy ulicy Działkowca zajmujący powierzchnię 48698 m2, posiadający 88 działki.
- teren ogrodu nr 3, nazwany "Szarotka" położony na terenie wsi Marcinowice w obrębie miasta Krosna Odrzańskiego zajmujący powierzchnię 61100 m2, posiadający 157 działek.
- teren ogrodu nr 4, nazwany "Relaks" znajdujący się przy ulicy Kościuszki (prawa strona) zajmujący powierzchnię 76600 m2, posiadający 207 działki.
- teren ogrodu nr 5, nazwany "Jutrzenka" znajdujący się przy ulicy Gubińskiej zajmujący powierzchnię 52770 m2 , posiadający 92 działki.
- teren ogrodu nr 6, nazwany "Leśne Oczko" położony na terenie wsi Łochowice w obrębie miasta Krosna Odrzańskiego zajmujący powierzchnię 69300 m2, posiadający 121 działek.
- teren ogrodu nr 7, nazwany "Energetyk" położony na terenie miejscowości Dychów, zajmujący powierzchnię 41800 m2 , posiadający 73 działki.         Polski Związek Działkowców (PZD) jest samorządną, niezależną, pozarządową organizacją społeczną kontynuującą ponad 120 letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Działa w oparciu o Ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r.o rodzinnych ogrodach działkowych. Zarządza prawie 5000 rodzinnymi ogrodami działkowymi, zajmującymi powierzchnie 44 tysięcy ha. Zrzesza blisko 965 tyś. miłośników uprawy roślin, ochrony przyrody oraz aktywnego wypoczynku.
         Podstawowym, samodzielnym i samorządnym ogniwem w strukturze PZD jest rodzinny ogród działkowy (ROD). Jest to wydzielony obszar gruntu będący we władaniu PZD, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania .
         W polskich ogrodach działkowych jest ok. 965 tys. zagospodarowanych działek. Ponieważ działka jest przydzielona rodzinie tzn. że z działek korzysta blisko 1 milion polskich rodzin. Przyjmując wielkość zwykłej, polskiej rodziny jako 4 osoby, można obliczyć, że w RP z działek korzysta ok. 4 miliony ludzi. Jest to ponad 10 % polskiego społeczeństwa. Często służą one kilku pokoleniom.
         ROD stanowią składnik terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych. Są one również urządzeniami użyteczności publicznej. Zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w miastach. Najchętniej z ogrodów działkowych korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Katowic, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa.
         Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz możliwości prowadzenia - przede wszystkim na własny użytek - upraw ogrodniczych. Spełniają one zgodnie ze Statutem PZD rownież funkcje :
ekologiczne
- Przywracanie terenów zielonych społeczeństwu,
- Ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia,
- Ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
socjalne i zdrowotne, - Poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby,
- Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie,
- Propagowanie zdrowego stylu życia,
społeczne i edukacyjne
- Tworzenie warunków do integracji społeczeństwa,
- Propagowanie idei ogrodnictwa w społeczeństwie,
- Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi .         Powojenna historia i rozwój ogrodów działkowych rozpoczęła się od 9 marca 1949 r., kiedy to Sejm uchwalił ustawę "O pracowniczych ogrodach działkowych" (Dz. U nr 18 poz. 117), przekazując równocześnie zarząd nad nimi CRZZ na zasadach wyłączności. Art. 13 ustawy mówi, cyt: "Stowarzyszenia prowadzące ogrody działkowe ulegają likwidacji. Likwidację przeprowadza Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych (Komisja Centralna Związków Zawodowych). Wszystkie agendy oraz cały majątek ruchomy i nieruchomy tych towarzystw przechodzi na Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych (Komisję Centralną Związków Zawodowych)", a w art. 15 mówi, cyt: "Użytkownicy działek, którzy nabyli prawo użytkowania na podstawie statutu i regulaminu Związku Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych zachowują to prawo".
         Już w maju przedstawiciele CRZZ przejęli od Towarzystw wszystkie agendy oraz ogrody działkowe. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój i przyrost zasobów Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Po strajkach w 1980 r. i skompromitowaniu się CRZZ, 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę "O Pracowniczych Ogrodach Działkowych", w wyniku której ogrody działkowe przejął Polski Związek Działkowców na zasadzie wyłączności.
         Od zmian ustrojowych w 1989 r., działki pracownicze stały się wyborczą kartą przetargową partii politycznych, a nawet rządów. Przygotowano wiele ustaw o zmianie ustawy "O Pracowniczych Ogrodach Działkowych", od likwidacji do uwłaszczenia działkowców. Jednak pomimo takiego zamieszania wokół działek, ogrody przetrwały i 21 września 2005 r. uchwalono ustawę "O Rodzinnych Ogrodach Działkowych", w których działkowcy zachowali większość swoich przywilejów. Jednak ustawa otworzyła furtkę gminom miejskim, które w planach zagospodarowania przestrzennego mogą ująć cenne tereny w centrum miast (na których od lat istnieją ogrody działkowe) na potrzeby nowych inwestycji, likwidując ogrody.
         Niestety większość ogrodów ma nieuregulowany status prawny, nie posiada założonych ksiąg wieczystych i ich los jest zależny od gminy.
         Być może światowy kryzys opóźni procesy inwestowania w miastach, jednak zarządy działek muszą skupić się na porządkowaniu dokumentacji ogrodów i ją ewentualnie uzupełniać oraz mieć na bieżąco orientację w planach przestrzennego zagospodarowania, gdyż działki stanowią zbyt cenny kąsek dla inwestorów, dla których liczą się tylko zyski.

Design by Admin